Sunday, March 24, 2013

Contoh PBS Pengajian Am

1. KLIK DI SINI UNTUK MERUJUK CONTOH PBS PENGAJIAN AM 900/4

2. KLIK DI SINI UNTUK CONTOH 2


 PANDUAN PBS PENGAJIAN AM 900/4

1. Penetapan tajuk Contoh: " Kepuasan Pengghuna Terhadap Perkhidmatan Bas Sekolah di Sekolah A"

2. Pemilihan isu

       a. Tema perniagaan: - Penglibatan golongan remaja dalam perniagaan pasar lambak di bandar Pontian.
       b. Tema prasarana: - Ketidak sesuaian lokasi terminal bas dan teksi bandar Pontian mempengaruhi    jumlah pengguna.

3. Prasa objektif

       i. Mengenal pasti ...
      ii. Mengkaji ...

     Objektif mesti secara khusus dan boleh dicapai / boleh diukur.

4. Lokasi kajian

      - Di tapak pasar lambak bandar Pontian
      - Peta lokasi / google map ( sbg bukti)

5. Menerangkan konsep kendalian

       cth: menerangkan maksud "kepuasan" - rujukan, " pengguna " - rujukan , "perkhidmatan" - rujukan

6. Bentuk soalan kajian

       i. Soalan kajian/ soalselidik : Kuantitatif ( Boleh diukur)
      ii. Temu bual / pemerhatian: Kuantitatif

 7. Menentukan kaedah kajian:

       i. Pemerhatian: Catatan/ jurnal/ borang pemerhatian
      ii. Temu bual: Transkrip perbualan
           - Format: VIP / Berjawatan
           - Tidak formal (orang awam)
     iii. Soal selidik: Borang selidik

8. Rujukan (kajian arkib)

      - Senarai rujukan primier dan sekunder

9. Analisa data

10. Menjelas / membincang dapatan kajian : Dalam bentuk esei disertakan graf dan jadual dsb.

11. Rumusan : Tunjuk sejauh mana kajian yang dijalankan mencapai objektif kajian.

Tuesday, February 12, 2013

Praktis Edisi 1
Pengajian Am STPM (Penggal 2)
Praktis struktur edisi 1
MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA

Petunjuk Negara maju dan Sejahtera
1.       Huraikan petunjuk yang membolehkan sesebuah negara diiktiraf
menjadi negara maju   seperti dicadangkan oleh Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD 

  i.           ............................................................................................
ii.       ............................................................................................
iii.       ...........................................................................................
iv.       ........................................................................................... 
v.       ........................................................................................... 
vi.       ........................................................................................... 
vii.       ........................................................................................... 
viii.      ...........................................................................................


Langkah Membina Negara Maju dan Sejahtera 

1.       Nyatakan langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk 
menjadi negara maju

 i.            …………………………............................
ii.      .................................................................... 
iii.      ....................................................................
iv.      ....................................................................


Rukun Negara 

1.      Nyatakan rasional pembentukan Rukun Negara
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
              
2.   Nyatakan cara Rukun Negara boleh menjadikan Malaysia sebagai 
sebuah negara maju sebagaimana matlamat Wawasan 2020.
 i.            …………………...........................................
ii.      ........................................................................ 
iii.      ........................................................................ 
iv.      ........................................................................ 
v.      ........................................................................

3.   Jelaskan cara Prinsip Rukun Negara Kelima dapat menjalinkan 
hubungan harmoni anggota masyarakat negara Malaysia diimpikan.
.........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Tuesday, January 29, 2013

Petunjuk Negara Maju dan Sejahtera

Malaysia Maju dan Sejahtera Berikut adalah slide tentang Malaysia Maju dan Sejahtera: Petunjuk Negara Maju dan Sejahtera

Tuesday, January 22, 2013

Praktis Mengenal Pasti Media

Slide berikut memaparkan praktis teknik kenal pasti media kertas Pengajian Am 900/2 STPM

Kuliah Graf Bar Kompaun

Sukatan Pelajaran Pengajian Am


Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM -