Sunday, March 24, 2013

Contoh PBS Pengajian Am

1. KLIK DI SINI UNTUK MERUJUK CONTOH PBS PENGAJIAN AM 900/4

2. KLIK DI SINI UNTUK CONTOH 2


 PANDUAN PBS PENGAJIAN AM 900/4

1. Penetapan tajuk Contoh: " Kepuasan Pengghuna Terhadap Perkhidmatan Bas Sekolah di Sekolah A"

2. Pemilihan isu

       a. Tema perniagaan: - Penglibatan golongan remaja dalam perniagaan pasar lambak di bandar Pontian.
       b. Tema prasarana: - Ketidak sesuaian lokasi terminal bas dan teksi bandar Pontian mempengaruhi    jumlah pengguna.

3. Prasa objektif

       i. Mengenal pasti ...
      ii. Mengkaji ...

     Objektif mesti secara khusus dan boleh dicapai / boleh diukur.

4. Lokasi kajian

      - Di tapak pasar lambak bandar Pontian
      - Peta lokasi / google map ( sbg bukti)

5. Menerangkan konsep kendalian

       cth: menerangkan maksud "kepuasan" - rujukan, " pengguna " - rujukan , "perkhidmatan" - rujukan

6. Bentuk soalan kajian

       i. Soalan kajian/ soalselidik : Kuantitatif ( Boleh diukur)
      ii. Temu bual / pemerhatian: Kuantitatif

 7. Menentukan kaedah kajian:

       i. Pemerhatian: Catatan/ jurnal/ borang pemerhatian
      ii. Temu bual: Transkrip perbualan
           - Format: VIP / Berjawatan
           - Tidak formal (orang awam)
     iii. Soal selidik: Borang selidik

8. Rujukan (kajian arkib)

      - Senarai rujukan primier dan sekunder

9. Analisa data

10. Menjelas / membincang dapatan kajian : Dalam bentuk esei disertakan graf dan jadual dsb.

11. Rumusan : Tunjuk sejauh mana kajian yang dijalankan mencapai objektif kajian.

Tuesday, February 12, 2013

Praktis Edisi 1
Pengajian Am STPM (Penggal 2)
Praktis struktur edisi 1
MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA

Petunjuk Negara maju dan Sejahtera
1.       Huraikan petunjuk yang membolehkan sesebuah negara diiktiraf
menjadi negara maju   seperti dicadangkan oleh Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD 

  i.           ............................................................................................
ii.       ............................................................................................
iii.       ...........................................................................................
iv.       ........................................................................................... 
v.       ........................................................................................... 
vi.       ........................................................................................... 
vii.       ........................................................................................... 
viii.      ...........................................................................................


Langkah Membina Negara Maju dan Sejahtera 

1.       Nyatakan langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk 
menjadi negara maju

 i.            …………………………............................
ii.      .................................................................... 
iii.      ....................................................................
iv.      ....................................................................


Rukun Negara 

1.      Nyatakan rasional pembentukan Rukun Negara
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
              
2.   Nyatakan cara Rukun Negara boleh menjadikan Malaysia sebagai 
sebuah negara maju sebagaimana matlamat Wawasan 2020.
 i.            …………………...........................................
ii.      ........................................................................ 
iii.      ........................................................................ 
iv.      ........................................................................ 
v.      ........................................................................

3.   Jelaskan cara Prinsip Rukun Negara Kelima dapat menjalinkan 
hubungan harmoni anggota masyarakat negara Malaysia diimpikan.
.........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Tuesday, January 29, 2013

Petunjuk Negara Maju dan Sejahtera

Malaysia Maju dan Sejahtera Berikut adalah slide tentang Malaysia Maju dan Sejahtera: Petunjuk Negara Maju dan Sejahtera

Tuesday, January 22, 2013

Praktis Mengenal Pasti Media

Slide berikut memaparkan praktis teknik kenal pasti media kertas Pengajian Am 900/2 STPM

Jawapan Teknik Pemilihan Media

Slide berikut memaparkan jawapan teknik mengenal pasti apakah media yang sesuai untuk disediakan berdasarkan klu pada pernyataan soalan kertas Pengajian Am 900/2 STPM(rujuk slide praktis kenal pasti media)

Friday, January 18, 2013

Teknik Pemilihan Tajuk dan Objektif Kerja Kursus Pengajian Am

Teknik menulis tajuk dan objektif kerja kursus Pengajian Am STPM 900/4

Saturday, January 12, 2013

Graf Bar Piramid atau Berpasangan

Slide berikut adalah berkaitan dengan teknik membina graf bar piramid bagi calon STPM


Thursday, January 10, 2013

Teknik Membina Graf Garis

Bahan kuliah graf garis;
 - kompaun - komponen - memesong

Teknik Membina Jadual Data Untuk Graf dan Carta Pai

Pastikan jadual yang anda bina lengkap dengan tajuk dan sumber.

Kuliah Graf Bar Kompaun

Sukatan Pelajaran Pengajian Am


Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM -