Monday, March 22, 2010

Format Kertas Peperiksaan STPM Pengajian AM Kertas 2 Bahagian D

Bahagian D:

Calon ditugaskan mengalih Bentuk Teks Linear kepada Teks Bukan Linear.

Bilangan soalan yang perlu dijawab:

Jawab 1 ( satu ) daripada 2 ( dua ) soalan dikemukakan.

Peruntukan masa:

Sebahagian daripada 3 jam keseluruhan masa diperuntukan kepada kertas 2 bersesuaian dengan pemberatan markah.

Jumlah markah:

Markah diperuntukan untuk Bahagian D ialah 15 markah.

Kuliah Graf Bar Kompaun

Sukatan Pelajaran Pengajian Am


Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM -